Strona Główna   Strona Główna

PedagogikaPedagogikaKliknij aby powiększyć

- Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie .
  Rocznik.
 
Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej.
  Warszawa, R.1:1923 - R.12:1938; format: 23,5 cm. (F)

R.1:1923 z.1
R.2:1924 z.2
R.3:1927                                                                        po 55,00
  

-  Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego.
   Dział Administracji Szkolnej.
  
Katowice, R.1:1922 - 1945; format: 29,5 cm. (F)

R.1937 nr 1-12 rocznik opr.                                             Cena:99,00

-  Gimnazjum.
   Miesięcznik.Organ Sekcji Szkolnictwa Średniego
   Związku Nauczycielstwa Polskiego.
   Warszawa, R.1:1933/34 - R.4:1936/37;format: 23.8 cm.(F)

Dostępne numery:

R.1:1933/34 nr 1, 2, 3, 6, 7, 9
R.2:1934/35 nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
R.3:1935/36 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9
R.4:1936/37 nr 1, 2, 3, 4/5, 6                                            po 5,50

- Głos Nauczyciela.
  Kwartalnik.
  Wydawca: Komisja Oświatowa Kongresu
  Polonii Amerykańskiej.
  Chicago, USA, R.14:1999; 28 cm.
(F)

R.14:1999 nr 2 (wiosna)                                                  Cena: 5,50

- Głos Nauczycielski.
  Tygodnik. Centralny Organ Związku Nauczycielstwa
  Szkół Powszechnych.
  Warszawa, R.1:1917/18 - R.23(33):1938/39, R.24:1945 -
  27,5 cm.
(MZ)

Dostępne numery:

R.13:1929 nr 26
R.20:1935/36 nr 36
R.23:1938/39 nr 22                                                          po 5,50

- Głos Nauczycielstwa Mazowieckiego.
   Miesięcznik. Organ Okręgu Warszawskiego
   Związku Nauczycielstwa Polskiego.
   Redaktor odpowiedzialny oraz wydawca z ramienia
   Zarządu Warszawskiego Zw.Nauczycielstwa Polskiego:
   Jastrzębski Jan.
   Warszawa, R.1:1934/35 - R.5:1938/39;format: 23,5 cm.(F)

Dostępne numery:

R.2:1935/36 nr 5, 7, 9/10                                                     po 5,50 

- Głos Okręgu Warszawskiego Towarzystwa
  Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (T.N.S.W.).

  Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca.
  Warszawa, R.1:1925 - R.3:1927; 23 cm.
  1925: dwa razy w miesiącu, 1926-27 niereg.
(MZ-t)

Dostępne numery:

R.2:1926 nr 2, 7, 8                                                             po 5,50

-  Głos Warszawski.
Miesięcznik. Organ Zarządu oddziału m.st.Warszawy Związku Nauczycielstwa Polskiego.Redaktor odpow.oraz wydawca z ramienia Zarządu Oddz.Warszaw. Zw.N.P. Stanisław Dobraniecki.
Warszawa, R.1:1928 - 1947/48;format: 23,8 cm.(F)

Dostępne numery:

R.8:1934/35 nr 7
R.12:1938/39 nr 6, 7, 8                                                         po 5,50

-  Kronika.
   Nakładem Politechniki Warszawskiej.
   Warszawa, R.1935/36 - R.1938/39; format: 22,7 cm.(F)

Rok akademicki 1938/39 z.IIIa                                   Cena:22,00 

-  Kultura i Wychowanie.
   Nakładem Zarządu Głównego Towarzystwa Nauczycieli
   Szkół Średnich i Wyższych.
   Imieniem Zarządu Głównego T.N.S.W.Wydawca i Redaktor
   odpowiedzialny Bogdan Suchodolski.
   Warszawa, R.1:1933/34 - R.6:1939;format: 24 cm.(F)

Dostępne numery:

R.2:1934/35 nr 4
R.3:1935/36 nr 3, 4
R.4:1936/37 nr 2                                                             po 5,50 


-  Miesięcznik Nauczycielski.
   Pismo poświęcone szkole, oświacie, sprawom zawodowym
   nauczyciela.
   Redaktor odpowiedzialny i wydawca:Wacław Wybraniec.
   Warszawa, R.1:1935 - R.3:1936/37; format: 23,8 cm.(F)

R.1:1935 nr 14, 17 (po konfiskacie nakł.drugi)                po 11,00 

-  Miesięcznik Pedagogiczny.
   Pismo poświęcone sprawom szkoły powszechnej.
   Organ Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku
   pod kierunkiem dr.Hen.Życzyńskiego.
   Cieszyn, R.1:1892 - R.48:1939, format: 22,2 cm.(F)

R.31:1922 nr 6/7                                                         Cena:11,00


-   Muzeum.
    Czasopismo pedagogiczne, poświęcone sprawom
    wychowania, nauczania i organizacji szkolnictwa.
    Organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
    wydawany staraniem Okręgu Lwowskiego.
    Nakładem Zarządu Głównego T.N.S.W.
    Lwów, R.1:1885 - R.54:1939; format: 24 cm.(F)

Dostępne numery:

R.49:1934 nr 2, 4                                                 
R.50:1935 nr 4                                                                po 22,00

R.50:1935 nr 1 (III) - 4 (X) rocznik oprawiony                 Cena: 88,00


-  Nauczyciel Polski.
 
Organ nauczycielstwa szkół powszechnych
  zrzeszonego w Polskiem Tow.Pedagogicznem.
  Tygodnik.
  Wydawca i odpowiedzialny redaktor: Stanisław Jankowski.
  Przemyśl, R.1:1919 - R.19:1939; format: 31,5 cm. (MZ-t)

 Dostępne numery:

R.1: 1919 nr 1,2, 21, 24                                            po 22,00
R.12:1932 nr 7                                                      Cena:11,00

-   Nauczycielka.
   
Dwutygodnik. Organ "Zrzeszenia Polskich Stow.Katolickich
    Nauczycielek" z siedzibą w Krakowie.
    Pismo, poświęcone sprawom narodowym, społecznym,
    zawodowym i wychowawczym.
    Naczelna redaktorka:Jadwiga Strokowa.
    Kraków, R.1:1914 - R.6:1919; format:31,5 x 23,8.(T)

R.1:1914 nr 7-8 (3-18 VIII)                                       Cena: 33,00

-   Nowe Tory.
   
Miesięcznik poświęcony sprawom oświaty i wychowania,
    wychodzi 10 razy na rok (oprócz dwóch miesięcy wakacyjnych)
    pod redakcją Konrada Drzewieckiego.
    Warszawa, R.1:1906 - R.9:1914, R.1921; format: 23 cm.(F)

R.7:1912 nr 2                                                                 Cena:11,00

-  Ogniwo (dawniej "Gimnazjum i Liceum").
  
  Organ Sekcji Szkolnictwa Średniego Związku
    Nauczycielstwa Polskiego.
    Nakładem Związku Nauczycielstwa Pol.
    Warszawa, R.1(16):1938/39; format: 24 cm.(F)

R.1(16):1938/39 nr 7, 8                                                        po 5,50

-  Oświata Pozaszkolna.
    Miesięcznik poświęcony zagadnieniom praktycznym
    pracy społeczno-oświatowej.
    Redaktor: Feliks Popławski.
    Poznań, R.1:1934 - R.6:1939; format:24 cm. (F)

R.4:1937 nr 5                                                                 Cena:5,50

-   Parametr.
    Czasopismo poświęcone nauczaniu matematyki
    wychodzi pod redakcją A.M.Rusieckiego przy
    współudziale S.Straszewicza.
    Warszawa, Poznań, R.1:1930 - R.2:1931/32, R.3:1939;         format: 23,5 cm.(F)

R.1:1930 nr 9/10                                                         Cena:22,00

-   Plan Prac w Przedszkolu.
    Redaktor odpowiedzialny i wydawca w imieniu Związku Polskiego
    Nauczycielstwa Przedszkoli i Wychowawców Zofja Witkowska.
    Warszawa, R.1:1933/34 - R.6:1938/39; format: 22,5 cm.(F)

R.4:1936/37 nr 1-11 rocznik oprawiony                      Cena:55,00 

-   Praca Oświatowa.
    Miesięcznik. Wydają: Instytut Oswiaty Dorosłych-
    Instytut Teatrów Ludowych-Poradnia Biblioteczna-
    Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny.
    Warszawa, R.1:1935 - R.5:1939; format:24 cm.(F)

R.2:1936 nr 8                                                                Cena:5,50 

-  Praca Ręczna w Szkole.
   Organ Tow.Miłośników Robót Ręcznych.Kwartalnik.
   Warszawa, R.1:1927 - R.13:1939; format:24,5 cm. (F)

Dostępne numery:

R.3:1929 nr 3/4
R.6:1932nr 2
R.7:1933 nr 3/4
R.11:1937 nr 1/3
R.12:1938 nr 1, 3
R.13:1939 nr 1                                                               po 22,00 

   
-   Praca Szkolna.
    Dodatek miesięczny do „Głosu Nauczycielskiego", poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną;Od 1933/34 r. podtyt.: organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony praktyce wychowania i nauczania w szkole powszechnej; od 1945/46 r. podtyt.: organ Wydziału Społeczno-Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony praktyce wychowania i nauczania w szkołach podstawowych.
Warszawa, R.1:1922 - R.17:1938/39, R.18:1945/46 - R.21:1948/49;  format: 24,5 cm, 24 cm. (F)

Dostępne:

R.8:1930 nr 1-10 (31 XII) rocznik oprawiony              Cena:55,00
R.12:1933/34 nr 1-9 rocznik oprawiony                      Cena:55,00

R.2:1923 nr 7
R.3:1924/25 nr 8, 9                                                po 11,00

R.13:1934/35 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
R.14:1935/36 nr 1, 2, 3, 5, 7
R.15:1936/37 nr 1, 9
R.17:1938/39 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7                                      po 5,50

-  Przegląd Pedagogiczny.
   Czasopismo poświęcone sprawom   wychowania
   szkolnego i domowego.Pod redakcyją Floryana
   Łagowskiego.
   Warszawa, R.1:1882 - R.24:1905; 35 cm.
   Dwutygodnik.
(MZ)

Dostępne numery:

R.6: 1887 nr 15
R.7: 1888 nr 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24   po 11,00

R.8: 1889 nr 1-24 rocznik nieopr.                             Cena: 264,00
                  nr 10, 12                                                        po 11,00

R.9: 1890 nr 1-24 rocznik nieopr.                              Cena: 264,00

R.10.1891 nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.15: 1896 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.20: 1901 nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

                                                        pojedyncze numery po 11,00

R.21:1902 nr 1-24 rocznik nieopr.                             Cena: 264,00

R.22:1903 nr 1-24 rocznik nieopr.                             Cena: 264,00

R.39(4):1920 nr 6/7
R.40:1921 nr 2/3
R.57:1938 nr 14, 15/16, 19, 20, 21
             22, 23, 24/25, 26                                                  po 5,50

Roczniki oprawione:

R.1896 nr 1 - 24 (16 XII)    br.nr 12
numery kompletne, braki w numeracji ciągłej
z powodu nie włączenia do rocznika ogłoszeń
i reklam.
Półskórek, napis na grzbiecie złocony,
oprawa podniszczona.                                        Cena:288,00

 

-   Przegląd Wychowawczy.
    Miesięcznik poświęcony wychowaniu i nauczaniu
    oraz sprawom szkolnym i nauczycielskim.
    Warszawa,R.1:1912/13 - R.2:1913/14; format:22,5 cm. (F)

R.2:1913/14 nr 1, 5, 7                                                  po 5,50 

-   Przyjaciel Szkoły.
    Dwutygodnik nauczycielstwa polskiego.
    Poznań, R.1:1922 - R.18:1939; format: 24 cm.(F)

Dostępne numery:

R.6:1927 nr 19, 20
R.7:1928 nr 2, 3, 5, 7, 20
R.10:1931 nr 14, 16                                                        po 5,50

R.10:1931 nr 1-20  rocznik  oprawiony                       Cena:110,00

R.13:1934 nr 16
R.15:1936 nr 6
R16:1937 nr 14         
R.17:1938 nr 3                                                                 po 5,50

-   Rocznik Pedagogiczny.
    Warszawa, R.1:1881 - R.2:1882/83 ;
    seria druga: T.1:1921 - T.4, 1929/30, format: 23,8 cm.(F)

T.2:1924                                                                      Cena:33,00

-   Roczniki Polskiej Ligi Nauczania.
    Red.Prof.Dr.J.Joteyko i Dr.pedol.M.Grzegorzewska.
    Paryż, R.1918; format:24 cm.

R.1918 t.1 z.1, 2                                                              po 33,00

-   Ruch Pedagogiczny.
    Organ Wydziału Pedagogicznego Związku
    Nauczycielstwa Polskiego poświęcony
    teorji wychowania i nauczania.
    Warszawa, R.1:1912 - R.3:1914, R.4(6):1917 - R.28:1938/39,
    R.29:1945/46 - R.32:1949 ; R.1(33):1959 -; format:23,5 cm.

R.24:1935 nr 8                                                               Cena:5,50

-  Sprawy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i  Wyższych (T.N.S.W.).
  Dodatek tygodniowy do "Przeglądu Pedagogicznego".
  Redaktor naczelny:Zygmunt Stankiewicz.
  Wydawca:Zarząd Główny T.N.S.W.
  Warszawa, R.42(7)[!]:1923 - R.44(9):1939(numeracja roczników
  przejęta z czas. Przegląd Pedagogiczny); format:23 cm.(F)

R.42(7):1923 nr 5, 8, 17
R.43(8):1924 nr 3, 11, 12                                                  po 5,50

- Tygodnik Naukowy.
  Szkoła dla samouków.
  Redaktor i Wydawca: Stanisław Grędziński.
  Warszawa, R.1:1939; 49,5 cm.
  (Wśrod współpracownikó m.in.Józef Czechowicz)
(MZ-t)

R.1:1939 nr 1                                                            Cena:33,00

- Wychowanie i Oświata.
   Organ nauczycieli religii mojżeszowej w Galicyi.
   Wychodzi 1-go każdego miesiąca.
   Redaktor i wydawca: Naftali Schipper.
  Stanisławów, Lwów, R.1:1905/06 - R.21:1926; 30,5, 31,5cm.
(MZ)

R.1907 nr 12 (15 I ) - 22 (1 XII ) oprawione                   Cena:386,40
R.1909 nr 33 (1 I ) - 40 (1 X ) oprawione                      Cena:289,80

- Wychowanie Przedszkolne.
  Czasopismo poświęcone sprawom wychowania
  dzieci w wieku przedszkolnym.
  Organ Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego.
  Wychodzi raz na miesiąc.
  Prewodnicząca komitetu redakcyjnego: Maria
  Weryho-Radziwiłłowiczowa.
  Warszawa, R.1:1925 - R.15:1939; 24 cm.
(F)

R.2:1926 nr 7/8
R.9:1933 nr 2                                                                  po 11,00

- Wychowawca.
  Kwartalnik Związku Zawodowego Wychowawców.
  Pruszków, Warszawa (od 1929 nr 2), R.1:1928 - R.6 :1934;
  24 cm.
(F)

R.2:1929 nr 2
R.4:1931 nr 2                                                                  po 11,00

- Zrąb.
  Kwartalnik poświęcony zagadnieniom wychowania
  obywatelskiego.
  Warszawa, R.1:1930 - R.7:1936; 24 cm.
(F)

R.4:1933 t.15, 16
R.5:1934 t.17                                                                  po 33,00

- Życie Dziecka.
  Czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa
  opiece nad dziećmi i młodzieżą i życiu dziecka.
  Wychodzi co miesiąc.
  Nakładem Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem.
  Warszawa, R.1:1932 - R.6:1937; 24 cm. (F)

R.2:1933 nr 7, 8 (egz.po dezynfekcji gazem)                       po 5,50

- Życie Młodych.
  Miesięcznik poświęcony opiece nad macierzyństwem,
  dziećmi i młodzieżą.
  Wydawca: Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem.
  Warszawa, R.7(1):1938 - R.9(2):1939; 24,2 cm.
  Tytuł poprzedni: Życie Dziecka.
(F)
 
R.7(1):1938 nr 2, 10                                             Cena: 5,50 
 

Aktualizowano 27.12.2016 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.