Strona Główna   Strona Główna

Prasa społeczno-polityczna i ekonomiczna 1900-1939Prasa społeczno-polityczna i ekonomiczna 1900-1939Kliknij aby powiększyć

- Biuletyn.
  [Wyd.:Centralny Komitet Narodowy. Wydział Prasowy].
  [Warszawa], R.1916 - R.1917: 21,5 cm.
(MZ-t)

R.1916 nr 24
R.1917 nr 50, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
                  86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94                             po 44,00


- Biuletyn Stronnictwa Zachowawczego.
    Wydawca:Konstanty hr.Broel-Plater.
    Redaktor:Dr.Kazimierz Maryan Morawski.
    Warszawa, R.1:1923 - R.2:1924/25. (MZ-t)

R.II:1925 nr 11-12/III-VIII/                                                                                                                        Cena:33,00

- Cała Polska.
   Dwutygodnik społeczno-gospodarczy za stałym dodatkiem
   "Ziemia Warszawska".Redaktor odpowiedz. i wydawca: Jerzy  Jodkowski.
   Redaktor Naczelny:Tadeusz Kończyc.
   Warszawa, R.1:1938 - R.2:1939. (MZ-t)

R.I: 1938 nr 10/15-30 XI/                                         Cena:55,00

- Codzienne Wiadomości Ekonomiczne/
  Ajencja Wschodnia.
  Warszawa, R.5;1925 - R.11:1931; 39,5 cm.
  Dziennik, tytuł poprzedni:Codzienne Wiadomości
  Ekonomiczne Ajencji Telegraficznej.
(MZ-t.C)

R.1927 nr 112 (XII)
nr pośw.polskim bankom i finansom                              Cena:55,00


- Człowiek w Polsce.
    Wychodzi 1-go i 15-go każdego miesiąca.
    Redaktor i Wydawca:Adam Uziębło.
    Warszawa, R.1:1933 - R.3:1935. (MZ-t)

R. II:1934 nr 3/1 II/                                                     Cena:11,00

- Drogi Naprawy.
  Polityka-Życie gospodarcze-Kultura.
  Ukazuje się w połowie każdego miesiąca.
  Redaktor i wydawca: Henryk Tetzlaff.
  Warszawa, R.1:1926 - R.2:1927; 31,8 cm.
(MZ-t)

R.2:1927 nr 5                                                             Cena:33,00

- Drogi Polski.
    Miesięcznik polityczno-gospodarczy.
    Warszawa, R.1:1922 - R.3:1924. (F)

R.I:1922 nr 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11-12                       po 22,00

- Drogi Polski.
   Miesięcznik społeczno-gospodarczy.
   Wyd.:Towarzystwo Pracy Społeczno-Gospodarczej.
   Warszawa, R.1:1937 - R.3:1939.(F)

R.III:1939 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7                                             po 22,00

- Ekonomista.
    Kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia.
    Organ Tow.Ekonomistów i Statystyków Polskich
    pod redakcją Edwarda Lipińskiego.
    Wydawca: Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich.
    Warszawa, R.1:1901 - R.39:1939, R.47[!], 1947 - (F)

R.27:1927 T.1-4 rocznik oprawiony                           Cena: 166,00     
R.27:1927 T.2/3
R.28:1928 T.1
R.30:1930 T.4
R.33:1933 T.1
R.36:1936 kwartał 3
R.37:1937 kw. 2                                                                  R.38:1938 kw.3, 4
R.39:1939 kw.1                                                               po 33,00

-  Głos.
   Tygodnik polityczno-społeczny.
   Redaktor i Wydawca: Wojciech Stpiczyński.
   Warszawa, R.1:1921/22 - R.2:1923; format: 22,5 cm.
(MZ-t)

 R.2:1923 nr 58, 61, 64, 65, 66                                        po 22,00

- Głos Monarchisty.
  Gazeta Monarchistycznej Organizacji
  Wszechstanowej (M.O.W.)     
  Redaktor i wydawca: Wacław Zieliński.
  Warszawa, R.1:1926 - R.14:1939; 35 cm.
(MZ-t.G.)

R.5:1930 nr 10 (22 VI)                                                  Cena:55,00

 
-  Głos Prawdy.
   Tygodnik polityczno-społeczny.
   Od połowy 1925 r. podtyt.: organ radykalizmu polskiego.
   Od 1927 r. nr 224 podtyt.: bezpłatny dodatek niedzielny dziennika Głos Prawdy.
   Redaktor i wydawca: Wojciech Stpiczyński.
   Warszawa, R.1923 - R.7:1929; 23 cm, 24 cm, 32 cm.
  [kontynuacja pisma "Głos opozycji"]
(MZ) 

R.2:1924 nr 18 (12 I )                                                   Cena:33,00
                                                        
- Głos Współczesny.
    Miesięcznik.
    Redaktor i Wydawca: Jerzy Woźnicki.
    Warszawa,R.1936.(F)

R.1936 nr 1, 2                                                                 po 33,00

- Komunikat.
  B.m., R.1917-1918.
   
R.1918  powielacz 4 cm, nr 61, 63, 66, 68
               druk 30,5 cm,  nr 69-70, 71                                 po 128,80


- Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce.
    Organ Stow.B.Więźniów Politycznych.
    Kwartalnik poświęcony dziejom walk
    o niepodległość i socjalizm.
    Pod redakcją Jana Krzesławskiego i Adama Próchnika.
    Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia b.więźniów
    politycznych.
    Warszawa, R. 1:1935 - R. 5:1939.(F)

R.I:1935 nr 3
R.IV:1938 nr 3
R.V:1939 nr 1, 2                                                               po 22,00

- Miasto Polskie.
  Organ Polskiego Związku Zrzeszeń Własności
  Nieruchomej Miejskiej. Tygodnik poświęcony
  sprawom miejskiej własności nieruchomej.
  Warszawa, R.1:1925 - R.15:1939; 31,5 cm.
(MZ-t)

R.14:1938 nr 32                                                             Cena:22,00

  
- Myśl Polska.
      Pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym  i literacko-artystycznym.
      Redaktor i wydawca odpowiedzialny Dr Wacław Orłowski.
      Warszawa, R.1:1915 - R.4:1918.

R.I:1915 nr 1, 4, 5, 6
R.II:1916 nr 2, 4, 7, 8
R.III:1917 nr 4-5                                                            po 44,00

 
- Nasza Przyszłość.
  Wolna trybuna zachowawczej myśli państwowej.
  Wydawca i redaktor:Dr.Jan Bobrzyński
  /Stronnictwo Prawicy Narodowej/.
   Warszawa,R.1930 - R.1939.
(F)


Aktualizowano 28.12.2016

 

 


R.1930 T. 4
R.1931 T.7, 8, 11, 13, 15
R.1932 T.23, 26
R.1933 T.28, 29, 33, 34
R.1934 T.35, 36, 38, 39
R.1935 T.43, 44                                                              po 44,00

- Ogniwo.
    Miesięcznik poświęcony polityce, nauce i sztuce.
    Redaktor naczelny:Jan Owiński.
    Kraków, R.1:1920 - R.8:1928.(F)

R.2:1921 nr 2, 3                                                              po 22,00


- Palestyna i Bliski Wschód.
     Czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym Palestyny
     i Bliskiego Wschodu.Organ Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej.
     Wydawca:Polsko-Palestyńska Izba Handlowa.
     Warszawa, R.1:1932 - R.8:1939.(F)

R.2:1933 nr 10, 12
R.3:1934 nr 3, 6, 7-8, 9, 11
R.4:1935 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12
R.5:1936 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.6:1937 nr 1, 5-6, 8-9, 10, 11-12
R.7:1938 nr 1-2, 3, 4, 5-6, 8, 11-12
R.8:1939 nr 1-2, 3-4                                                       po 25,00


- Państwo Pracy.
    Organ Legjonu Młodych.
    Tygodnik.
    Warszawa, R.1:1932 - R.7:1938.
   /Od 5 V 1935 zmiana numeracji rocznej i miesięcznej/
   

R.2:1933 nr 4, 8, 9, 24
                  
R.3:1934 nr 15, 16, 17, 18/19, 23, 29, 30,
                    31, 33/po konfiskacie nakład 2-gi/,
35, 36, 39,             40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51-52
                                                                                     po 11,00
           
R.4:1935 nr 8, 10, 12, 13, 14/14 IV/
R.1/5/:1935 nr 2/12 V/, 4, 5
R.1-2/5-6/:1936 nr 12, 13, 14, 15
R.3/6/:1937 nr 10, 17, 18, 20
                                                                                      po 11,00
Oprawione:

R.1933/1934 
                   R.1933 nr 41/17 XII/
                   R.1934 nr 1/7 I/- 51/52
                                   /br.nr 12,34/                           Cena: 520,00

R.IV(I):1935 nr 1/14 I/, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/14 IV
                   nr 1/5 V/, 2, 4, 5, 8, 9/30 VI/
                                                                                 Cena: 220,00


- Płomieńczyk.
  Czasopismo.
  Wydawca: Stanisław Mikiciuk.
  Redaktor odpowiedzialny: Kazimierz Sowiński.
  Warszawa, R.1:1937 - R.2:1938; 40,5 cm.
  Miesięcznik (1937), niereg.(1938)
Rzadkie! (MZ-t)

R.1:1937 nr 3 (maj)                                                      Cena:44,00

- Polityka Narodów.
  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom polityki 
  zagranicznej Pañstwa i polityce światowej.
  Redaktor Naczelny:Ignacy Matuszewski.
  Wydawca:Drukarnia Współczesna Sp.z o.o.
  Warszawa, R.1933 - R.1938.
   /dodatek niesamoistny:"Zbiór dokumentów". (F)

R.1934 T.3 z.3/III/
            T.4 z.6/XII/

R.1937 T.9 z.2/II/                                                            po 22,00

- Polska Wolność.
     Tygodnik pod redakcją Tadeusza Wieniawy-Długoszowskiego.
     Redaktor-Wydawca: Tadeusz Wieniawa-Długoszowski /wydawca i redaktor pism wolnomyślicielskich: "Wolność", „Po-Wolność"
    oraz „Polska Wolność", publicysta, znany działacz lewicowy, członek PPS.
     Warszawa, R.1927 - R.11:1935.
   /tytuł poprzedni:"Nasza Wolność"/. (MZ-t)- Ogniwo.
    Miesięcznik poświęcony polityce, nauce i sztuce.
    Redaktor naczelny:Jan Owiński.
    Kraków, R.1:1920 - R.8:1928.(F)

R.1928 nr 35
R.51929 nr 21                                                po 22,00                      

 - Polska Współczesna.
     Kwartalnik poświęcony obywatelskiemu wykształceniu
     wydany częściowo z zasiłku Ministerstwa W.R.i O.P
    /Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego/.
     pod redakcją Ludomira Sawickiego i K.Chmielewskiego.
     Kraków, R.1:1922 - R.II:1923. (F)

R.I:1922 z.3                                                                Cena: 11,00

- Problemy Europy Wschodniej.
      Miesięcznik.Redaktor i wydawca:Włodzimierz Bączkowski.
      Warszawa, R.I:1939.
     /tytuł poprzedni:"Biuletyn Polsko-Ukraiński"/. (F)

R.I:1939 nr 6                                                              Cena: 22,00

- Przegląd Polityczny.
      Dwutygodnik informacyjny.
      Od 1925 r. podtyt.: czasopismo poświęcone zagadnieniom
      polityki zagranicznej.
      Warszawa, R.1:1924 - R.10:1933.(F)

R.1:1924 T.1 z.6, 8-9-10                                                 po 33,00

R.2:1925 T.2 z.3
               T.3 z.1
R.3:1926 T.4 z.1, 2-3, 4, 6
               T.5 z.1-2, 3-4, 5-6
R.4:1927 T.6 z.1-2, 3-4, 6
               T.7 z.2
R.5:1928 T.9 z.4-5, 6
R.6:1929 T.10 z.6, T.11 z.1-2, 6
R.7:1930 T.13 z.1                                                            po 22,00

- Przegląd Wszechpolski
 dwutygodnik polityczny, społeczny i ekonomiczny
 organ Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego
 przedtem „Przegląd Emigracyjny"
 Wydawca i redaktor odpowiedzialny: Ernest Adam.
 Lwów, R.1:1895 - R.11:1905; Kraków (od 1902 r.).
 (F)

R.III:1897 nr 1-24 + dodatek literacki nadzwyczajny na końcu
            - rocznik oprawiony
              (brak oprawy grzbietowej)
              w środku listy warszawiaka z Galicji.
                                                                     Cena: 450,80

- Przełom.
  Tygodnik polityczny pod redakcją Jerzego Szuriga.
  Nakładem Związku Naprawy Rzeczypospolitej.
  Warszawa, R.1:1926 - R.10:1935; 35, 31 cm.
(MZ-t)

R.9:1934 nr 6 (VI)                                                          Cena:22,00
R.10:1935 nr 3 (śmierć J.Piłsudskiego)                            Cena:33,00

 - Rejestr.
  Wyd.:P.O.W. (Polska Organizacja Wojskowa).
  Warszawa, R.1917; 22,5 cm.
(MZ-t)

R.1917 nr 2                                                                    Cena:44,00


- Robotnik Polski.
  Organ Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich.
  Warszawa, R.1:1906: format: 32,4 cm.(Mz-t)

R.1:1906 nr 13 z dn.23 VIII                                        Cena: 22,00

- Rozwój.
    Tygodnik społeczny, ekonomiczny i polityczny.
  Od R.1919 nr 21 podtytuł: Tygodnik poświęcony unarodowieniu
  życia polskiego.
  Wydawcy: Towarzystwo Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu.
  Za redaktora:Dr.Tadeusz Dymowski.
  Warszawa, R.1:1918 - R.15:1932; format: 30 cm.,
  R.1922- 23,2 cm., R.1924 - 28,5 cm. (MZ)
  Pismo o silnej orientacji antysemickiej.

R.2: 1919 nr 13/14, 17/18, 19/20, 21, 23, 24, 25, 26, 34 

                                                                               po 33,00
R.5:1922 nr 42
 (16 XII - echa wyboru prezydenta G.Narutowicza)  

                                                                            Cena:55,00
R.7:1924 nr 20                                                     Cena:33,00


- Rozwój. Nasz dodatek ilustrowany.
   Niedzielny dodatek ilustrowany do czasopisma "Rozwój".
   Warszawa, R.1929 - 1931; format: 38,5 cm. (MZ)

R.1929 nr z dn.5 V
R.1930 nr z dn.11 V, 29 VI, 7 IX, 25 XII
R.1931 nr z dn. 8 III, 30 VIII, 6 IX                                 po 11,00

- Samorząd Miejski.
     Organ Związku Miast Polskich.
     Wychodzi dwa razy na miesiąc.
     Wydawca:Związek Miast Polskich.
     Redaktor: Marceli Porowski.
     Warszawa, R.1:1921 - R.19:1939.(F)

R.5:1925 nr 3, 4, 7, 8, 10, 11
R.10:1930 nr 21                                                              po 22,00

- Samorząd Terytorialny.
     Kwartalnik, poświęcony teorji i życiu samorządu
     terytorjalnego pod redakcją Józefa Beka.
     Wydawnictwo Biura Zjazdów Samorz.Ziemskiego
    (Związek Sejmików Powiatowych Rzplitej Polskiej).
     Warszawa, R.1:1929 - R.11:1939. (F)

R.1:1929 nr 3
R.2:1930 nr 3-4
R.4:1932 nr 3-4
R.5:1933 nr 1-2
R.8:1936 nr 3-4
R.10:1938 nr 1-2                                                            po 22,00

- Sprawa Robotnicza.
  Pismo poświęcone sprawom narodowego
  ruchu robotniczego.
  Wydawca i redaktor:Józef Proch.
  [Organ prasowy Narodowego Ruchu obotniczego]
  Warszawa, R.1:1918 - 1926, 1928.
(MZ-t)

R.1:1918 nr 1 (VI), 2 (16 VII)                            po 44,00

Dodatek nadzw.z dn.16 XII-
Rezolucje konferencji krajowej                     Cena:110,00

- Strażnica Zachodnia.
     Kwartalnik poświęcony sprawom kresów zachodnich.
     Nakładem Związku Obrony Kresów Zachodnich;
     Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego.
     Poznań, R.1:1922 - R.12:1933, R.13:1937, R.14:1939,
     R.15:1946 - R. 19:1950. (F)

R.5:1926 nr 1, 2, 4
R.13:1937 nr 1                                                               po 22,00
R.15:1946 nr 6                                                           Cena: 11,00

- Świat Słowiański.
     Miesięcznik poświęcony słowianoznawstwu i przeglądowi
     spraw słowiańskich ze stanowiska polskiego, wychodzi
     z początkiem każdego miesiąca w zeszytach 4-5 arkuszowych.
    /na okładce:Miesięcznik pod redakcją Dra Feliksa Konecznego/.
    Kraków, R. 1:1905 - R. 10:1914.(F)

R.2:1906 nr 18
R.3:1907 nr 26, 27, 28, 30, 32-33
R.4:1908 nr 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48
R.5:1909 nr 49, 50, 51, 53, 54, 55
R.6:1910 nr 65, 66, 68, 71, 72
R.8:1912 nr 85                                                               po 33,00

nr 59, 87, 88, 89, 90, 91, 92-93, 95, /br.okładek/           po 22,00

R.11:1913 nr 98, 99, 100,102                                         po 33,00

- Teka.
    Wyd.:[Tymczasowy Wydział Wykonawczy Centrum Narodowego].
    Warszawa, R.1:1917-R.2:1918.
    Tygodnik, 4 s., format: 25 x 17,5 cm.

R.1:1917 nr 4(14 VII), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
R.2:1918 nr 19 (1 II), 20                                                       po 33,00

 

- Tydzień.
  Pismo polityczno-społeczne poświęcone obronie i pogłębieniu
  demokracji pod redakcją Stanisława Thugutta.
  Warszawa, R.1:1929 - R.2:1930; 31,5 cm.
(MZ)

R.1:1929 nr 1, 2, 7, 10
R.2:1930 nr 4, 14, 16                                                      po 22,00

- Tydzień Polski.
  Tygodnik polityczno-społeczny.
  Wychodzi w sobotę.
  Redaktor i wydawca: Alojzy Wierzchlejski.
  Warszawa, R.1:1920 - R.4:1923; 32 cm.
(MZ)

R.1:1920 nr 20, 21, 23, 27, 31
R.2:1921 nr 21, 37
R.3:1922 nr 40, 41, 44, 45, 46
R.4:1923 nr 4, 5, 7                                                             po 22,00

- Votum Separatum.
      Drukarnia Warszawska Ad.Kejdana w Petersburgu.
      Petersburg, R.1908; format: 26 cm.

R.1908 nr 9 (22 X/9 X - m.in.zniesienie stanu wojennego
                     w Królestwie Polskim)                           Cena: 44,00


- Zorza.
     Pismo tygodniowe dla wszystkich oświatowe, gospodarcze,
     społeczne i polityczne wychodzi od R.1866.
     /od 1928 podtytuł:Pismo narodowe ilustrowane dla wszystkich
     wychodzi co tydzień w Warszawie od R.1866/.
     Warszawa, R.1:1866-R.74:1939. (MZ)

R.51:1916 nr 36, 40, 44, 45, 47, 51, 52                  
R.55:1920 nr 1                                                                    po 22,00

R.62:1927 nr 9, 12, 16, 33, 35, 36, 47, 50
(numery podklejone brzegi taśmą malarską)                         po 16,60

R.63:1928 nr 9                                                                Cena:33,00
R.65:1930 nr 41, 44, 45, 46
R.71:1936 nr 36, 39, 43
R.72:1937 nr 18                                                                 po 22,00- Zwrot.
     Prawo-prawda-praca.Tygodnik.
     Wydawca:Dr.Wł.Tempka.
     Redaktor odpowiedzialny:Szymon Koszyk.
     Katowice, R.1:1937 - R.3:1939.

R.I:1937 nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17

R.II:1938 nr 6, 7, 8, 9, 12, 16/17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

R.III:1939 nr 5, 7, 10, 14, 17
                                                                                     po  22,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.